พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

รวม...หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เนื้อหาอื่นๆ
 • ของพระอริยะเจ้าในยุคปัจจุบัน
 • ของพระอริยะเจ้าในปัจจุบัน
 • พระธาตุหลวงปู่สด วัดปากน้ำที่หลายคนไม่เคยเห็น
 • พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
 • หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 • หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต
 • สารีริกธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้า
 • พระอรหันตธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ ชมรมวัชรธาตุ ชุดที่๓
 • พระอรหันตธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ ชมรมวัชรธาตุ ชุดที่๒
 • พระอรหันตธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ ชมรมวัชรธาตุ ชุดที่๑
 • หน้าหลัก  /  พระธาตุ  /  พระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาล

  พระธาตุพระราหุล

  เผยแพร่เมื่อ : 2010-06-03 11:50:07 | โดย | จำนวนผู้เข้าชม 3,908 คน

  พระธาตุพระราหุล

   

  พระราหุลราชกุมาร

   

  พระราหุล เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ หรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมา กับพระนางยโสธราหรือพิมพา ท่านประสูติในคืนที่พระราชบิดาเสด็จออกผนวช นามว่า "ราหุล" แปลว่า บ่วง ได้มาจากการที่พระบิดาพอได้ทราบว่า พระกุมารประสูติ ก็ทรงเปล่งอุทานออกมาว่า "ราหุลํ ชาตํ พนฺธนํ ชาตํ : บ่วงเกิดขึ้นแล้ว พันธนาการเกิดขึ้นแล้ว" พระอัยกา (ปู่) ทรงนึกว่า สิทธัตถราชกุมารทรงต้องการตั้งพระนามของโอรสอย่างนั้น จึงทรงขนานนามพระภาคิไนย (หลาน) ว่า "ราหุล"
  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และทรงเสด็จไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ แคว้นมคธจนแพร่หลายแล้ว ก็ได้เสด็จนิวัติสู่พระนครกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระราชบิดาและพระประยูรญาติ มีเหล่าสาวกทั้งหลายตามเสด็จด้วย วันหนึ่งพระนางยโสธราได้พาพระกุมารราหุลซึ่งประดับองค์ด้วยเครื่องประดับอันงดงามมาดักรอเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อพบพระพุทธเจ้า พระนางยโสธราก็ให้พระกุมารราหุลไปทูลขอพระราชสมบัติ พระกุมารน้อยผู้ยังไม่เดียงสา ก็วิ่งตามเสด็จพระพุทธองค์ไปพรางร้องขอราชสมบัติไปพราง แต่พระพุทธองค์ก็ยังคงเสด็จพระดำเนินไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงนิโครธารามพระกุมารราหุลก็ยังคงติดตามมาไม่หยุด พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า ราชสมบัติเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืน อริยทรัพย์ (ทรัพย์อันประเสริฐ) ต่างหากเป็นสิ่งที่ยั่งยืน ควรมอบให้แก่พระโอรสราหุล จึงตรัสสั่งให้พระสารีบุตร ทำการบรรพชาให้ราหุลเป็นสามเณร ด้วยวิธีให้รับไตรสรณคมน์ (คือ เปล่งวาจาถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก) พระกุมารราหุลจึงเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนา
  ต่อมาพระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวพระกุมารราหุลได้ทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ทรงเสียพระทัยมากเพราะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเสด็จออกผนวชแล้ว พระองค์ก็เหลือความหวังอยู่ที่พระกุมารราหุลว่าจะได้เป็นกษัตริย์ทำการสืบสันตติวงศ์ต่อไป พระองค์จึงเสด็จไปตัดพ้อต่อว่าพระราชโอรส (พระพุทธเจ้า) และทูลขอว่าต่อไปถ้าจะบวชให้ใครอีก ขอให้บิดามารดาของผู้ที่จะบวชอนุญาตเสียก่อน พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นไปตามคำทูลขอ อันเป็นเหตุให้การบวชในสมัยหลังๆ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาบวชประการหนึ่งว่า จะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองเสียก่อน
  ขณะที่บรรพชานั้น สามเณรราหุลมีอายุเพียง ๗ ปี เท่านั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เธอฟังมากมายหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ ทรงสอนโทษของการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ เปรียบกับการเทน้ำออกจากขัน คนที่พูดเท็จประจำจะเทคุณความดีทิ้งทีละน้อยๆ จนกระทั้งหมดไป เหมือนน้ำที่เทออกจากขันฉันนั้น สามาเณรราหุลมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เล่ากันว่าทุกเช้าสามาเณรราหุลจะเอามือกอบทรายแล้วตั้งปรารถนาว่า วันนี้ขอให้เราได้รับฟังโอวาทจากพระพุทธองค์และพระอุปัชฌาย์ (พระสารีบุตร) มากมายเหมือนเมล็ดทรายในกำมือนี้เถิด
  เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี สามเณรราหุลได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมือง มองดูพระสิริโฉมอันงดงามและสง่าของพระพุทธเจ้า ก็มีความกำหนัดยินดี พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยฌาณ จึงทรงแสดงธรรมให้ฟัง โดยตรัสสอนว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มิใช่เรา มิใช่ของเรา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น พร้อมกับทรงแนะให้ราหุลเจริญอานาปาณสติ
  เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี สามเณรราหุลได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปยังป่าอันธวัน แขวงเมืองไพศาลี แคว้นวัชชี หลังจากได้ฟัง "จูฬราหโลวาทสูตร" จากพระพุทะองค์ ก็สำเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์
  พระราหุลเถระ ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็น "เอตทัคคะ" (ผู้เลิศกว่าผู้อื่น) ในด้าน "ใคร่การศึกษา" (คือชอบการศึกษา หรือขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน) พระราหุลเถระนิพพานเมื่อใดไม่มีหลักฐานระบุชัดเจน ทราบแต่เพียงว่าท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้า ก่อนพระสารีบุตร

  ปิดหน้าต่าง

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2015. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ