พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

รวม...หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เนื้อหาอื่นๆ
 • ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
 • ประกาศเลื่อนวันถวายจาก ๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ ไปเป็น วันที่ ๑ มีนาคม ๕๘
 • เเจ้งข่าวงานบุญสมโภชพระปางสมาธิ เเละวิหารภูริทัต วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๘
 • ภาพโครงส่งมอบอาอาหารสุนัข ไปสามจังหวัดชายเเดนใต้
 • ภาพถวายเครื่องอุปสมบท ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • ภาพงานถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • ภาพงานถวายเครื่องบวชพระ เเละบวชเณร ๒วัด วันที่ ๑๙ ตุลาคม๕๗(รอบเเรก)
 • ราคาปัจจัยร่วมบุญเจ้าภาพ พระประธาน เเละสิ่งของอื่นๆ
 • s
 • ถวายอาสนะผ้าให้วัดที่มาในงานถวายฯ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ อานิสงส์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การงาน
 • หน้าหลัก  /  เสียงสวดมนต์

  บทบูชาพระธาตุ

  เผยแพร่เมื่อ : 2012-04-12 13:53:15 | โดย กฤษณะ ไตรลักษณ์ | จำนวนผู้เข้าชม 8,357 คน

  บทบูชาพระธาตุ

  บทสวดเพื่อ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ/หรือ พระธาตุนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายบท มีทั้งบทบาลี บทภาษาไทย หรือ ทั้งบาลีและแปลควบคู่กันไป แต่ละที่ก็แตกต่างกัน เท่าที่พอจะรวบรวมและพิมพ์ได้มีดังนี้

    คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
   
  (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง)
  อิติปิ โส ภะคะวา, นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง, ปะระมะสารีริกธาตุยา สัทธิง, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สุตถา เทวะ มะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ.
   
   


  บทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

    อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง

  ข้าแต่พระองค์ผู้ เจริญ ดังข้าพเจ้าขอถือโอกาส ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระเจดีย์ทั้งหมดอันตั้งไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวง
  พุทธะสารีรังคะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปัง คันธะกุฏิง จะตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ
   
  คือซึ่งพระสารีรัง คะธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระพุทธรูป ซึ่งพระคันธุกุฏิของพระพุทธเจ้า และซึ่งพระธรรมขันธ์ทั้งหลาย มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
  สัพเพตัง ปาทะเจติยัง สักการัตถัง
    เพื่อสักการะซึ่งพระเจดีย์ คือรอยพระบาทเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้น
  อะหังวันทามิธาตุโย
    ข้าพเจ้าขอไหว้พระธาตุทั้งหลาย
  อะหังวันทามิสัพพะโส
    ข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวง
  อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
    ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นในกาลทุกเมื่อ ด้วยอาการดังนี้แลฯ
   
   
  วันทาหลวง(ย่อ)
    วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธา-ตุ มหาโพธิง
  พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา นาคะโลเก เทวะโลเกพรัหมะโลเก ชัมพูทีเปลังกาทีเป
  สะรีระธา-ตุ โย เกสา ธา-ตุ โย อะระหันตะ ธา-ตุ โย เจติยัง คันธะกุฏิง
  จะตุราสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ
   
   
  คำบูชาพระธาตุในจักรวาลทั้งหลาย
      จัตตาฬิส สะมาทันตา เกสา โลมา นะขา ปีจะ
  เทวา หะรันติ เอเตกัง จักกะวาฬะ กัง ปะรัมปะรา
  ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธา-ตุ โยฯ

    คำบูชาพระธาตุแบบไม่จำเพาะเจาะจง
      อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

  ถ้าประสงค์จะบูชาพระธาตุแบบเจาะจงให้นำฉายาของท่านวาง หน้าคำว่า'ธาตุโย'เช่น
    คำ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
  อะหัง วันทามิ สารีริกะธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

    คำ บูชาพระธาตุพระสิวลี
  อะหัง วันทามิ สิวลีธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

    คำ บูชาพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  อะหัง วันทามิ ภูริทัตตะธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

  ปิดหน้าต่าง

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2015. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ