พระธาตุ หน้าหลัก รูปภาพ บทความ ติดต่อเรา

รวม...หมวดหมู่
 • ข่าวสาร
 • ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ
 • ทั่วไป
 • บทความ
 • พระธาตุ
 • ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ
 • วัชรธาตุแดนมหามงคล
 • วีดีโอ
 • อัญเชิญพระธาตุ
 • เสียงสวดมนต์
 • โยคะบำบัด
 • เนื้อหาอื่นๆ
 • สร้างพระมหาสุวรรณเจดีย์ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ)
 • เเจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานที่การจัดงานถวายพระธาตุเเละสิ่งของอื่นๆ (วันที่ ๒๔ พ.ค ๕๘)
 • ถวายพระประธานในรอบ ๒๔ พ.ค. ๕๘
 • ประกาศเลื่อนวันถวายจาก ๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ ไปเป็น วันที่ ๑ มีนาคม ๕๘
 • เเจ้งข่าวงานบุญสมโภชพระปางสมาธิ เเละวิหารภูริทัต วันที่ ๒๖ ก.ค. ๕๘
 • ภาพโครงส่งมอบอาอาหารสุนัข ไปสามจังหวัดชายเเดนใต้
 • ภาพถวายเครื่องอุปสมบท ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • ภาพงานถวาย ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 • ภาพงานถวายเครื่องบวชพระ เเละบวชเณร ๒วัด วันที่ ๑๙ ตุลาคม๕๗(รอบเเรก)
 • ราคาปัจจัยร่วมบุญเจ้าภาพ พระประธาน เเละสิ่งของอื่นๆ
 • หน้าหลัก  /  เสียงสวดมนต์

  เทวตาอุยโยชนคาถา

  เผยแพร่เมื่อ : 2010-04-20 13:41:21 | โดย Administrator | จำนวนผู้เข้าชม 9,083 คน
  File Attachment(s)
  เทวตาอุยโยชนคาถา [0.46 KB]

  บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา

  เทวตาอุยโยชนคาถา เป็นคาถาส่งเทวดาใช้สวด

  เพื่ออัญเชิญเทวดากลับวิมาน เมื่อแรกที่จะเจริญ

  พระปริตร ได้มีการชุมนุมเทวดาหรืออัญเชิญเทวดา

  มาเพื่อฟังการเจริญพระปริตร ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่ง

  ส่วนบุญไปให้สรรพสัตว์ทุกจำพวก ทุกหมู่เหล่าแม้

  กระทั่งเทวดา ซึ่งมองไม่เห็นตัวก็ แผ่เมตตาจิต

  ไปถึง เนื้อความในท่อนแรกของคาถานี้ เริ่มต้นด้วย

  การแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ให้พ้นจาก

  ทุกข์โศกโรคภัย จากนั้นได้กล่าวเชิญเทวดาให้

  อนุโมทนาบุญกุศลที่บำเพ็ญมา ซึ่งก็รวมถึงบุญ

  อันเกิดจากการเจริญพระปริตร เพื่อเทวดาจะได้

  อานิสงส์แห่งบุญนั้นด้วย ต่อจากนั้นก็เป็นการ

  แนะนำเทวดาให้เกิดศรัทธาในการให้ทาน

  รักษาศีล บำเพ็ญถาวนาแล้วเชิญให้เทวดากลับ

  ต่อจากนั้นก็ขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า

  พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

  ให้คุ้มรองรักษา

  เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

  ทุกขัปปัตตา จะ นิกทุกขา

  ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

  โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา

  โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

  เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ

  สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

  สัพเพ เทวานุโมทันตุ

  สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

  ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ

  สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

  ภาวะนา ภิระตา โหนตุ

  คัจฉันตุ เทวะตาคะตาฯ

  สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา

  ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

  อะระหันตานัญจะ เตเชนะ

  รักขัง พันธานิ สัพพะโสฯ

  คำแปล

  ขอสัตว์ทั้งหลายที่ประสบทุกข์ จงเป็น

  ผู้ปราศจากทุกข์ ที่ประสบภัย จงปราศจากภัย

  ที่ประสบความเศร้าโศก จงสร่างโศก

  ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง จงอนุโมทนา

  บุญสมบัติที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างสมมา

  แล้วนี้ เพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง

  ขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทาน รักษาศีล

  บำเพ็ญภาวนา ด้วยศรัทธาทุกเมื่อ

  ขอเชิญเทวดาที่มาชุมนุมกลับไปเถิด

  พระพุทธเจ้าทั้งปวง ล้วนทรงพละกำลัง

  ด้วยเดชาแห่งกำลังของพระปัจเจกพุทธเจ้า

  ทั้งหลายและด้วยเดชแห่งกำลัง ของพระอรหันต์

  ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอน้อมนำเดชทั้งปวงนั้น

  มาเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาฯ

  ปิดหน้าต่าง

  
  หน้าหลัก | พระธาตุ | ข่าวสาร | วัชรธาตุแดนมหามงคล | บทความ | ภาพพิธีถวายตู้พระบรมฯ | ทั่วไป | วีดีโอ | เสียงสวดมนต์ | โยคะบำบัด | อัญเชิญพระธาตุ | ถาม-ปัจจัยการเป็นเจ้าภาพ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับชมรมวัชรธาตุ

  © Copyrights 2006 - 2015. All rights reserved by ชมรมวัชรธาตุ