เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุ จำนวน 200 รูป วัดมอสวรรค์วนาราม ต.เเม่เล่ย อ.เเม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ ถวายวันที่ 16 ธันวาคม 61

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ภาพข่าว อุปสมบทหมู่วัดลานชัยสามัคคี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ อุปสมบทเมื่อ ๓ ธค. ๕๙

ภาพข่าว ถวายชุดบรรพชาสามเณร วัดเขาสามยอด จ.นครสวรรค์ 10 กค. 59

ภาพข่าว เจ้าภาพถวายชุดบวชพระให้ วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์ ในงาน วันที่ ๑๕ พค.๕๙

ภาพข่าว วันบวชเณวันที่ 2 เมษายน 2559

ภาพข่าวงานถวายชุดบรรพชาสามเณร วัดคลองปาง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ถวาย 28 กพ.59

ภาพข่าว งานบรรพชาสามเณร วัดกระจัง เขตตลิ่งชัน กทม 11 ตุลาคม 2558

ภาพข่าว บวชเณร ชมรมพุทธศาสตร์ มมร. ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๕๘

ภาพกิจกรรม บวชเณรวัดเเสงสิงห์สีพร ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ภาพงานบวชพระวัดเเม่กระสี อ.เเม่เปิ่น จ.นครสวรรค์ วันที่ 3 มกราคม 59อานิสงส์ของการบวช

องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า การอุปสมบทบรรพชานี้มี อานิสงส์พิเศษ
อานิสงส์ อย่างอื่น มีการสร้างวิหารทานก็ดี การถวายสังฆทานก็ดี ทอดกฐินผ้าป่าก็ดี จัดว่าเป็นอานิสงส์สำคัญ แต่อานิสงส์นี้นั้น
บุคคลที่จะพึ่งได้ต้องโมทนาก่อน หมายความว่า ถ้าบุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศล บิดามารดาไม่โมทนาย่อมไม่ได้ แต่ว่าการอุปสมบท
บรรพชานี้แปลกกว่านั้น องค์สมเด็จ พระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า
สมมุติ ว่า บุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้น บิดามารดาก็จากกัน ลูกกับพ่อ ลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกัน เวลาที่บรรพชานั้น
บิดามารดาก็ไม่ทราบ แต่ทว่า ถึงอย่างก็ดี องค์สมเด็จพระชินศรีตรัสว่า บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์โดยสมบูรณ์


คำว่า บรรพชา นี้หมายความว่า บวชเป็นเณร
คำว่า อุปสมบท นี้หมายความว่า บวชเป็นพระสำหรับ ท่านที่บรรพชาในพุทะศาสนาเป็นสามเณร อันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ท่าน ผู้ บรรพชาเองคือเณร
ถ้าประพฤติปฏิบัติดี นี่เอากันถึงด้านการประพฤติปฏิบัติดี ถ้าปฏิบัติเลวการการบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อนรก ถ้าปฏิบัติดีนั้น
องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า ท่านที่บวชเข้ามาเป็นเณรในพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามระบอบพระธรรมวินัย สำหรับเณรผู้นั้น ย่อมมีอานิสงส์คือ ถ้าตายจากความเป็นคน ถ้าจิตของตนมีกุศลธรรมดา ไม่สามารถ
จะทรงจิตเป็นฌาน องค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่า ท่านผู้นั้นจะเสวยความสุขบนโลกมนุษย์ได้ถึง 30 กัป เช่นเดียวกัน


องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าว ว่า ท่านที่บวชเป็นเณรเอง และมีความประพฤติปฏิบัติดี ต้อง เป็นเทวดาหรือพรหมอยู่ถึง 30 กัป
นั่นก็หมายความว่า อายุเทวดาหรือพรหมย่อมีกำหนดไม่ถึง 30 กัป และเมื่อหมดอายุแล้วจะเกิดเป็นพรหมใหม่ อยู่บนนั้นไปจนกว่าจะถึง
30 กัป หรือมิฉะนั้นก็ต้องเข้านิพพานก่อน    สำหรับ บิดามารดา ของบุคคลผู้บวชเป็น สามเณร ย่อมได้อานิสงส์คนละ 15กัป คือครึ่งหนึ่ง
ของเณร หมายความว่าบิดารมีอานิสงส์ 15 กัป มารดามีอานิสงส์เสวยความสุขบนสวรรค์หรือพรหมโลก 15 กัป เช่นเดียวกัน


สำหรับ บรรดาท่านผู้ไม่ใช่บิดามารดาของบุตร กุลธิดาที่อุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนา เป็นผู้ช่วยในการบวช นี่หมายความว่า
เวลาเขาจะบวชพระครั้งหนึ่ง เราทราบเข้าก็ไปบำเพ็ญกุศลร่วมกับเข้าด้วยจตุปัจจัยมากบ้างน้อยบ้าง ให้สิ่งของบ้าง ช่วยขวยขวายใน
กิจการงานในการที่จะอุปสมบทบ้าง หมาย ความว่า เขาจะบวชลูกบวชหลานของเขา เราไม่มีลูกหลานจะบวช เขามาบอกบุญมาหรือ
ไม่บอกบุญก็ตาม เอาจตุปัจจัยบ้าง เอาของที่จะพึ่งจะใช้ในงานบ้าง ไปช่วยในงานด้วยความเลื่อมใส ถ้าไม่มีจตุปัจจัย ไม่มีของ ก็เอากาย
ไปช่วย ช่วยขวนขวายในกิจการงาน
  อย่าง นี้องค์สมเด็จพระ พิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าท่านผู้นั้นจะมีอานิสงส์เสวยความสุขอยู่บนสวรรค์ หรือในพรหมโลก คนละ 8 กัป
แต่ถ้าหากเป็นคนฉลาด อย่างเช่นเขาบวชพระกัน 42 องค์ เราก็ช่วยกันบำเพ็ญกุศลช่วยในการบวชพระ ไม่เจาะจงท่านผู้ใดผู้หนึ่ง
เรียกว่าช่วยหมดทั้ง 42 องค์ ก็ต้องเอา 42 ตั้งเอา 8 คูณ
 
นี่เป็นอันว่า…อานิสงส์ที่ที่จะพึงได้ในการอุปสมบทบรรพาชา กุลบุตรกุลธิดาในพระพุทะศาสนาสำหรับผู้ช่วยงาน
  แต่ สำหรับท่านผู้เป็น เจ้าภาพ ในฐานะ คนที่บวชไม่ได้เป็นบุตรของเรา แต่ว่าเป็นผู้จัดการขวยขวายในการอุปสมบทบรรพชาให้
อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่า ท่านผู้จัดการบวชจะ ได้อานิสงส์ 12 กัป จะมีผลหลั่นซึ่งกันและกัน
 
 
 
โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ธรรมปฏิบัติเล่ม 1หน้า 29-35


เจ้าภาพอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์ เเละบรรพชาสามเณร ถวาย 11 ตุลาคม 2558 (มี2 วัดรับ)


โครงการอุปสมบทและบรรพชา นี้ทางชมรมฯได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือวัดต่างๆที่จัดให้
มีการบวชแก่กุลบุตร ผู้ยากจน เป็นการเผยแพร่พระศาสนา  ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าภาพบวชย่อม
จะได้อานิสงส์ผมบุญนี้อย่างเต็มกำลัง อีกทั้งปัจจัยที่ใช้ก็ไม่มากมายก็สามารถเป็นเจ้าภาพ
บวชพระได้แล้ว 

 

  ชุดบวชพระชุดละ 1700 บาท


**ขาดเจ้าภาพอีกมาก **

เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุ จำนวน 200 รูป

วัดมอสวรรค์วนาราม  (เจ็ดร้อยไร่) ม.6 ต.เเม่เล่ย อ.เเม่วงศ์ จ.นครสวรรค์

อุปสมบท เนื่องในงานปิดทองฝังลูกนิมิต เเละฉลองพระอุโบสถ

ถวายวันอาทิตย์ ที่ 16  ธันวาคม  61

  (รับโอนร่วมบุญเครื่องบวชในวันที่ 14 ธันวาคม 61  นอกจากนั้นไปเป็นเจ้าภาพในหน้างาน 16 ธันวาคม 61)

ทางวัดจะนำไปบรรพชาในช่วง วันที่ 5 มกราคม 62ถวายเครื่องอุปสมบทและบรรพชา
แจ้งกำหนดการ

ถวายชุดผ้าบวชพระให้
วัดมอสวรรค์วนาราม จ.นครสวรรค์
ณ วันอาทิตย์ ที่16 ธันวาคม 61
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึง 15.00 น.
สถานที่จัดงาน ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน
ถนนพุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 098-3242429
นอกจากนั้นให้ไปเป็นเจ้าภาพที่หน้างานที่หน้างาน
สถานที่จัดงานถวาย
ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน

ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก

อ.สามพราน จ.นครปฐม

โทร. 098-3242429


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปจัดเครื่องบวชถวายครับ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
วัดมอสวรรค์วนาราม ต.เเม่เล่ย อ.เเม่วงศ์ จ.นครสวรรค์
 1. ร่วมศรัทธา
 2. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 3. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 4. คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา
 5. คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา
 6. นายสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา บิดา-มารดา ภรรยา และบุตรธิดา
 7. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 8. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 9. นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นางสาว ทัสพร สุทธิเดชกุล นายธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นางสาว สุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล
 10. นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นางสาว ทัสพร สุทธิเดชกุล นายธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นางสาว สุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล
 11. นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นางสาว ทัสพร สุทธิเดชกุล นายธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นางสาว สุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล
 12. ร่วมทำบุญบวชพระ2 รูป ค่ะ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 13. ร่วมทำบุญบวชพระ2 รูป ค่ะ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 14. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 15. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 16. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 17. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 18. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 19. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 20. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 21. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 22. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 23. ร่วมทำบุญบวชพระ3รูป ค่ะ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 24. ร่วมทำบุญบวชพระ3รูป ค่ะ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 25. ร่วมทำบุญบวชพระ3รูป ค่ะ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 26. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 27. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 28. ร่วมศรัทธา
 29. นายวิชากร พนมเสริฐ และครอบครัว และถวายค่าภัตตาหาร 780 บาท
 30. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 31. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 32. นายประดิษฐ์ รุ่งเรืองหิรัญญา นส.สุมาลี รจิตจินดาเลิศ พร้อมด้วย บุตร สะใภ้ และหลานๆ
 33. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 34. คุณเบญจมา ณ มหาไชย
 35. 1.ฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย 2.สุนันทินี สุทธิประภา 3.สุพรรณี สุทธิประภา 4.ศิริวรรณ ธีระมั่นคง 5.สมศรี ธีระมั้นคง 6.จารินี เห็มภาค 7.อทิตา มะณี
 36. 1.ฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย 2.สุนันทินี สุทธิประภา 3.สุพรรณี สุทธิประภา 4.ศิริวรรณ ธีระมั่นคง 5.สมศรี ธีระมั้นคง 6.จารินี เห็มภาค 7.อทิตา มะณี
 37. 1.ฐิติพัฒน์ ไผ่เทียนชัย 2.สุนันทินี สุทธิประภา 3.สุพรรณี สุทธิประภา 4.ศิริวรรณ ธีระมั่นคง 5.สมศรี ธีระมั้นคง 6.จารินี เห็มภาค 7.อทิตา มะณี
 38. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน
 39. คุณนภัสนันท์ พรใหญ่พงศ์
 40. มาลี จิรธรรมโอภาส จอง
 41. คุณแม่อารีย์ พงศ์ธเนศ จอง
 42. คุณ ธนภัทร จริงจิตร จอง
 43. คุณ ธนภัทร จริงจิตร จอง
 44. คุณ ธนภัทร จริงจิตร จอง
 45. คุณ ธนภัทร จริงจิตร จอง
 46. คุณ ธนภัทร จริงจิตร จอง
 47. คุณธนภัทร จริงจิตร จอง
 48. คุณธนภัทร จริงจิตร จอง
 49. กัญญมน คชเสนีค่ะ ทำให้บิดามารดาและพี่ชาย
 50. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -

ผ้าไตรจีวรพร้อมบริขารบวชพระ/เณร

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
ผ้าไตรครอง+ไตรอาศัย+บาตรเเละบริขาร บวชพระภิกษุ(สีราชนิยม หรือ สีทอง) ผ้าไตรครอง+ไตรอาศัย+บาตรเเละบริขาร บวชพระภิกษุ(สีราชนิยม หรือ สีทอง) 1,700.00 ชุด
ผ้าจีวรสามเณร + บาตร เเละบริขาร บวชเณร (สีราชนิยม หรือ สีทอง) ผ้าจีวรสามเณร + บาตร เเละบริขาร บวชเณร (สีราชนิยม หรือ สีทอง) 999.00 ชุด

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุ จำนวน 200 รูป วัดมอสวรรค์วนาราม ต.เเม่เล่ย อ.เเม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ ถวายวันที่ 16 ธันวาคม 61

เป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุ จำนวน 200 รูป วัดมอสวรรค์วนาราม ต.เเม่เล่ย อ.เเม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ ถวายวันที่ 16 ธันวาคม 61

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ