เป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

#‎ถวายอาสนะผ้าผืนละ99บาทอานิสงค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน‬


อานิสงส์ถวายอาสนะ (เตียง ตั่ง พรม ผ้าปูลาด เสื่อ และอาสนะที่เป็นที่นั่งที่นอนต่างๆ)
======================================================
กุลบุตร คนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถี เขามีจิตใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา ครั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์
ก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงออกบวชในพระพุทธ ศาสนา ได้ปฏิบัติเจริญสมณธรรม ในไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์
ต่อมาพระเถระปรารถนาจะเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ ณ กรุงราชคฤห์ จึงเดินทางมาเฝ้าในระหว่างทางได้เข้า
ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หลังจากที่ได้อาหารพอประมาณแล้วจึงแสวงหาที่สำหรับทำภัตกิจ

ครั้ง นั้นมีอุบาสิกาคนหนึ่ง ครั้นได้เห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสจึงอาราธนาให้ไปทำภัตกิจที่บ้านของตน นางได้จัดตั่งที่นั่ง
และเอาผ้าผืนหนึ่ง และเอาผ้าผืนหนึ่งมาปูถวายเป็นที่นั่งทำภัตกิจ เมื่อพระเถระทำภัตกิจเสร็จ เสร็จแล้วนางก็ได้ถวายตั่ง
และผ้าผืนนั้นแก่พระเถระและตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายผ้าในครั้งนี้ขอให้บัลลังก์ทองจงเกิดมีแก่ดิฉัน
ในภพ หน้าด้วยเทอญ พระเถระจึงโมทนาว่า “ขอความปรารถนาของเธอจงสำเร็จ” หลังจากนั้นจงแสดงอานิสงส์แห่งการ
ถวายเตียง ตั่ง อาสนะว่า “บุคคลใดได้ถวายเตียง ตั่ง อาสนะเป็นที่นั่งที่นอน บุคคลนั้นจะได้ไปเกิดในตระกูลขัตติยะกษัตริย์
บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและ บริวารเป็นอันมาก” นางอุบาสิกาเมื่อได้ฟังอานิสังคกถาอย่างนั้นยิ่งมีจิตใจเลื่อมใสเป็นทวี
จึงได้นำเตียง ตั่ง อาสนะที่เป็นที่นั่งที่นอนต่างๆจำนวนมากตามไปถวายพระเถระ ต่อมา เมื่ออุบาสิกาท่านนั้นตายไปแล้ว
ได้ไปบังเกิดเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกสวรรค์มีชื่อว่า นางภัททปีฐทายิกาเทพธิดา มีวิมานทองสูง 12 โยชน์ ท่ามกลาง
วิมานทองแห่งนั้นได้มีบัลลังก์ทองสำหรับเป็นที่นั่งเกิดสูงได้ 1 โยชน์ มีบริวาร 1000 คน เป็นบริวาร และเมื่อเคลื่อนจาก
เทวโลกสวรรค์ไปแล้ว นางก็ได้ไปเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์ในมนุษย์โลกเป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

                                                     อาสนะมุกตัวละ ๑,๗๐๐ บาท


เจ้าภาพถวายอาสนะเเด่วัดขาดแคลน


                            อาสนะลายทองชักร่องเเดง ๑,๔๐๐ บาท


เจ้าภาพถวายอาสนะเเด่วัดขาดแคลน                                              อาสนะผ้า ๙๙ บาท

เจ้าภาพถวายอาสนะลายมุกเเด่วัดขาดแคลน


    มีวัดต่างๆกำลังขาดแคลนอาสนะเพื่อใช้ในศาสนกิจต่างๆ ตามรายชื่อด้านล่างนี้

ซึ่งท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายได้ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปหรือจะ

ขอเป็นเจ้าภาพถวายทั้ง 10 ตัวให้กับวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ โดยอาสนะมุกเป็นเจ้าภาพ

ตัวละ 1700 บาท

     และท่านยังสามารถเป็นเจ้าภาพถวายอาสนะผ้าจะให้วัดใดๆก็ได้ที่มาร่วมในงาน

หรือถวายให้กับพระคุณเจ้าที่เป็นตัวแทนมารับ และทางชมรมฯจะได้นำถวายให้กับ

วัดที่ขาดแคลนจริงๆ ซึ่งยังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งท่านสามารถถวาย

ได้ตามกำลังศรัทธาของแต่ละท่านเพียงผืนละ  99 บาทเท่านั้น

       ***อานิสงส์ ตามที่มีระบุในพระไตรฎก นั้นจะเห็นว่าเกื้อกูลท่านในเรื่องสถานะ

หน้าที่การงาน การเงินการทองคล่องตัว เจริญด้วยลาภยศสักการะ มั่นคงสถาพรเจ้าภาพถวายอาสนะลายมุกเเด่วัด ถวาย 11 ตุลาคม 58 มี 1 วัด ขาดเจ้าภาพ 10 ตัว (อานิสงค์ด้านหน้าที่การงานก้าวหน้า )
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
....วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)
  1. คุณ สวัสดี คุณ จันทนา อุ่นอารมณ์ และครอบครัว จอง
  1. -
รายชื่อเจ้าภาพถวายอาสนะผ้า ในงาน
  1. น.ส.นวลจันทร์ แสนทวีสุขพร้อมครอบครัวและนาย สถาพรศิปปรีชาพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร
  1. -
ชมรมพุทธศาสตร์ มมร. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ขออาสนะมุก10 ตัว
--
ธุดงค์สถานธารน้ำทิพย์ (ซำไฮ ภูแปก) ม.6 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู อาสนะ มุก 10
--
วัดถ้ำสุวรรณคูหา ม.17 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดทุ่งรวงทอง ม.13 ต.สาระถี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดนาสวรรค์ ม.1 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดน้ำขาวยะกา ม.3 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส อาสนะ มุก 10
--
วัดบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขอธรรมมาส อ.
--
วัดประสงค์พัฒนา ม.12 ต.สาระถี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดป่าศรีวิชัย ม.๙ ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ขออาสนะมุก ๒๐ ตัว
--
วัดป่าสามัคคีธรรม ม.11 ต.สาระถี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดป่าโนนสำราญ ม.11 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ อาสนะ มุก 10
--
วัดปิ่นแก้วอัมไพวัลย์ ม.8 ต.คำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดพระพุทธบาทหลักศิลา ม.5 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดลุงเขว้า ม.6 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดวังวารีวน ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดวังวารีวน ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดศรีบุญเรือง ม.6 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดสบยม ม.2 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก อาสนะ มุก 10
--
วัดสว่างโพธิ์ชัย ต.ท่ากกเเดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
  1. นายราเชน พูลบุญ และ นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ กัณฐกฤตธรรม จอง 1
  1. -
วัดสุนทรวราราม ม.6 ต.หนองกุงแก้ว อ..ศรีบุญเรือง จ.เลย ขออาสนะมุก10 ตัว อ.
--
วัดสุพรรณนาราม ม.6 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดหนองม่วง ม.4 ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดหนองม่วง ม.8 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ขอธรรมามาสน์สวดพระปาฏิโมกข์
--
วัดหนองหัวแรต ต.แหลมทอง อ.หนองบุนมาก จ.นตรราชสีมา อาสนะ มุก 15 ต อ.
--
วัดหมอกขาม ม.5 ต.หนองตะไคร์ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--
วัดหัตถวิชัย ม.6 ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดอรุณรังษี ม.11 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดอุไรรัตนาราม ม.5 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส อาสนะ มุก 10
--
วัดเขตพัฒนาราม ม.11 ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดเขาสามยอด ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ขออาสนะสงฆ์ 10 ตัว
--
วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง ม.12 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดเปรมประชากร ม.๔ ต.เชียงรากน้อย อ.ปางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ขอ อาสนะมุข 10 ตัว
--
วัดโนนขุนชัย ม.3 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขออาสนะมุก10 ตัว อ.
--
วัดโพธิ์เงินคณาราม ม.6 ต.นาสวรรค์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดโสภณานิการาม ม.8 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ขออาสนะมุก10 ตัว
--
วัดใหญ่สุขัง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขออาสนะมุก10 ตัว อ.
--
สำนักสงฆ์สวนป่าพุทธธรรม ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อาสนะ มุก 10 อ.
--

โต๊ะหมู่มุก

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
โต๊ะหมู่มุก หน้า 10 นิ้ว  หมู่ 9 โต๊ะหมู่มุก หน้า 10 นิ้ว หมู่ 9 23,000.00 ชุด

อาสนะ

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
อาสนะพิงลายมุก อาสนะพิงลายมุก 1,700.00 ตัว
อาสนะผ้า อาสนะผ้า 99.00 ผืน

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี
กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยา เทสโก้โลตัส ศาลายา 614-108-5279 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงเทพ กรุงเทพ เทสโก้โลตัส ศาลายา 938-014-5384 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กรุงไทย กรุงไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 883-016-1780 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
กสิกรไทย กสิกรไทย เทสโก้โลตัส ศาลายา 991-204-2992 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ธนชาต ธนชาต วัดเทียนดัด 297-202-6582 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ เทสโก้โลตัส ศาลายา 402-624-0624 ปราโมทย์ หงส์ทอง ออมทรัพย์

รูปภาพ - เป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

เป็นเจ้าภาพถวายอาสนะมุก วัดรางบัวทอง ตบ้านกุ่ม อ สองพี่น้อง จสุพรรณบุรี ถวาย 12 พ.ย.60 (ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ